Visy Access Gate -kulunvalvonnan rekisteriseloste

Visy Access Gate -kulunvalvonnan rekisteriseloste

Kaikki rekisteriselosteet

Rekisterin nimi

VISY ACCESS GATE kulunvalvonta osoitteessa Satamatie 13, 21200 Naantali.

Rekisterinpitäjä

Naantalin Satama Oy
Satamatie 13
21100 Naantali

y-tunnus: 2644726-5

Tämän rekisterin vastaava yhteyshenkilö

Liikennepäällikkö Liisa Majuri
Naantalin Satama Oy
Satamatie 13
21100 Naantali

p. 050 339 0579

Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet

Järjestelmän avulla valvotaan satamajärjestyksen mukaisia maa- ja vesialueita. Valvonnasta on kerrottu asianmukaisilla kylteillä.

Tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on alueella toimivien ja vierailevien henkilöiden turvallisuuden varmistaminen sekä omaisuuden suojaaminen sekä auttaa estämällä asiattomien henkilöiden ja ajoneuvojen pääsy satama-alueella kansainvälisten ISPS-säännösten mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ajoneuvon rekisterinumeron lisäksi henkilön nimi, yhteystiedot, puhelinnumero ja työpaikka.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakasilmoituksina sekä järjestelmästä. Luvan saamisen edellytyksenä on tarvittavien tietojen luovuttaminen Visy Access Gate – järjestelmään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Naantalin Satama ei luovuta tietoja säännöllisesti mihinkään. Pyynnöstä tietoja luovutetaan poliisille tai muulle valvomalle viranomaiselle, kuten tullille ja rajavartiolaitokselle.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Järjestelmän ohjauskeskukset ja kovalevyt sijaitsevat kiinteistövalvomossa, joihin pääsy on rajoitettu vain tietyille henkilöille.  Rekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, ja valvonta on asennettu vain ennalta määrättyihin tietokoneisiin, jotka on suojattu salasanoilla ja ulkopuoliselta käytöltä.

Rekisterinpitäjän noudattamat henkilötietojen tallennusajat perustuvat rekisterinpitäjää koskeviin lakisääteisiin velvoitteisiin.

Rekisteriin liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus tarkistaa tietonsa ja vaatia tiedon poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö on maksullinen, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle vuosi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan tiedot, mitä häntä koskien rekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta poistoa laissa säädetyin perusteluin tai rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja oikeuksien perusteella.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasäätelyä.

Yhteydenotot oikeuksien käyttämiseksi

Tietojen tarkastus- ja poistopyynnön osalta pyyntö on annettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna kappaleessa 3 kerrotulle rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää asiakasta täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.