Turvallisuus ja ympäristö > Ohjeet turvalliseen toimintaan

Ohjeet turvalliseen toimintaan

Satamajärjestys

Naantalin Sataman satamajärjestys

Järjestys ja siisteys bulk-tavaran käsittelyyn

Turvallisuuden varmistamiseksi, ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja lastien kontaminoitumisen ehkäisemiseksi Naantalin Satamassa on järjestys ja siisteys oltava hyvällä tasolla. Tässä ohjeessa on kuvattu järjestyksen ja siisteyden minimitaso bulk-tavaran käsittelyssä.

Sataman järjestys-ja siisteysohjeet

ISPS

ISPS-ohjeet

Vaaralliset aineet

Ennakkoilmoitus on tehtävä kaikista ARD-, RID-, ja IMDG-säännösten mukaan kulkevista aineista mahdollisuuksien mukaan vähintään 24 tuntia ennen tavaran saapumista satama-alueelle. Ilmoitukseen on sisällytettävä myös tiedot sellaisista aluksella olevista aineista, joita ei pureta/lastata Naantalissa.

Vaaralliset aineet, ennakkoilmoitukset

Työturvallisuus

Suojavälineiden käyttö satama-alueella

Työturvallisuus alusten kiinnitys-, irrotus- ja siirtotöissä

Tulityöt

Tulityöt satama-alueella

Ympäristö ja jätehuolto

Naantalin Satama Oy suojelee omalta osaltaan Itämerta huolehtimalla siitä, että alusten jätteet päätyvät sataman vastaanottojärjestelmiin. Voidaksemme suunnitella ja toteuttaa sataman jätehuollon hyvin, tarvitsemme asiakkailta ennakkoon tehdyn jäteilmoituksen ja edellytämme, että satama-alueella noudatetaan sataman jätehuolto-ohjeita. Ohjeet perustuvat Euroopan yhteisön ja Suomen valtion jätehuollosta antamaan lainsäädäntöön.

Jätehuolto-ohje

Alusjäteilmoitus

Turvallisuustiedote lähialueen asukkaille

Turvallisuustiedote

Säkerhetsmeddelande, Nådendals hamn