Naantalin satama > Projektit

Projektit

Intelligent Sea – Integrated digital services for efficient and safe maritime navigation

24.10.2018–30.06.2022

Projekti parantaa meriväylien turvallisuutta ja tehokkuutta digitalisaation avulla. Projektissa kehitetään ja asennetaan kelluviin ja kiinteisiin merenkulun turvalaitteisiin erilaisia sensoreita sekä etävalvonnan ja -hallinnan vaatimaa laitteistoa, ja integroidaan turvalaitteiden tuottamaa väylätietoa muuhun väylä- ja satamadataan yhdistämällä erillisiä ohjausjärjestelmiä yhteen digitaaliseen ja pilvipohjaiseen palvelujärjestelmään. Projektissa pilotoidaan myös laivaliikenteen rikkipäästöjen valvontaa ja merenkulun turvalaitteiden vaihtoehtoisia energialähteitä.

Projektipartnereita ovat Arctia Meritaito, Tukholman satama ja Naantalin satama. Projektin innovatiivisten uusien teknologioiden pilotointi toteutetaan satamissa. Projektin tuotokset ovat monien eri loppukäyttäjien, kuten muiden meri- ja sisävesisatamien ja viranomaisten, hyödynnettävissä.

Projektin tavoitteet

  • Kehittää ja pilotoida InSea-alustaa, joka integroi nykyisin erilliset hallintajärjestelmät, satama- ja väylädatan ja merenkulun turvalaitteiden tuottaman datan digitaaliseen pilvipalveluun. Tämä parantaa merenkulun turvallisuutta ja tehokkuutta.
  • Pilotoida vaihtoehtoisia energianlähteitä älykkäille poijuille mahdollistaakseen niiden omavaraisuuden. Projektissa tarkastellaan kahta teknistä ratkaisua: metanolipolttokennoja ja aurinkopaneeleita.
  • Pilotoida alusten rikkipäästöjen tarkkailua väylällä hyödyntäen poijuja. Etävalvotut rikkisensorit havainnoivat ohikulkevien alusten pakokaasujen rikkipitoisuutta jatkuvasti. Tulevaisuudessa esimerkiksi satamavaltiotarkastuksista vastaavat kansalliset viranomaiset voisivat kohdentaa alustarkastuksia poijujen keräämän päästödatan perusteella.

Intelligent Sea -projektille on myönnetty rahoitusta Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF).

 

 

Turvallisuuden kehittäminen Itämeren satamissa

– ” Hazard-hanke” (2016-2019)

Satama on ollut mukana myös kansainvälisessä Hazard-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli parantaa turvallisuutta ja turvallisuuskäytäntöjä Itämeren alueen satamissa.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä hallintaan keskittyvä hanke tarkasteli kuljetusten turvallisuuskysymyksiä Itämeren alueen satamissa. Satamat sijaitsevat usein lähellä asutusta ja onnettomuuden sattuessa suuri määrä asukkaista voi altistua vaaralle. Tämä kansainvälinen hanke kehitti turvallisuuskäytäntöjä sekä helpotti usein muuttuvien ja tarkentuvien turvallisuussäännösten  ja -vaatimusten kanssa toimimista.

Hankkeen yksi keskeinen tavoite oli kommunikaation ja viestinnän kehittäminen. Viranomaistahojen ja satamatoimijoiden välillä käydyn kommunikaation kehittämisen lisäksi viestinnässä on tärkeää saavuttaa nopeasti kriisitilanteissa myös suuri yleisö.

Projektin vetovastuussa oli Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastaa harjoitustoiminnan koordinoinnista sekä johtamisesta, lisäksi harjoituksiin osallistuivat Turun ja Naantalin satamat sekä Neste Oyj:n terminaali- ja satamatoiminnot. Muita hankkeen avainkumppaneita olivat eurooppalaisen TENT-T – liikenneverkoston satamat ja niiden logistiikkaoperaattorit sekä kansalliset ja alueelliset pelatuslaitokset. Projektissa oli mukana 15 yhteistyökumppania kuudesta Itämeren alueen maista.

Sujuvalla ja toimivalla viestinnällä on tärkeä rooli eri toimijoiden varautuessa erilaisiin onnettomuustilanteisiin ja viestinnän merkitys korostuu erityisesti onnettomuustilanteessa.

HAZARD_projektikuvaus

Tutustu tarkemmin hankkeeseen

Hankkeen uutiskirjeet (vain englanniksi):

HAZARD newsletter no1

HAZARD newsletter no2

HAZARD newsletter no3

HAZARD newsletter no4

HAZARD newsletter no5

HAZARD newsletter no6

Huomasitko blogikirjoituksen hankkeesta ja kriisiviestinnän kehittymisestä Ankkurissa blogista

 

Suuronnettomuusharjoitus Naantalin ja Turun alueen vesillä onnistui hyvin

– kuvitteellinen laivojen yhteentörmäys 18.10.2017

Varsinais-Suomen pelastuslaitos järjesti yhteistyökumppaneidensa kanssa suuronnettomuusharjoituksen Naantalin satamassa sekä Turun ja Naantalin edustalla olevalla merialueella.

Harjoitukseen osallistuivat Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Helsingin pelastuslaitos, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos, Rajavartiolaitos, Poliisi, Turun satama, Neste, Naantalin satama ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Harjoituksen lähtötilanteena oli matkustaja-aluksen ja öljytankkerin kuvitteellinen yhteentörmäys Turun ja Naantalin satamiin johtavalla väylällä. Kuvitteellisessa tilanteessa matkustaja-aluksella syttyi myös tulipalo ja alukset vuotivat öljyä mereen. Matkustaja-aluksessa loukkaantui törmäyksen johdosta noin 50 henkilöä, jotka evakuoitiin alukselta Naantalin satamaterminaaliin perustettuun evakuointikeskukseen.Harjoituksen aikana satamalla oli hyvä tilaisuus harjoitella sisäistä ja ulkoista kriisiviestintää sekä viranomaisyhteistyötä.

Kyseessä on kansainvälinen satamien turvallisuutta kehittävä EU -hanke, jossa Naantalin satama on mukana. Harjoitukseen osallistui kaiken kaikkiaan lähes 300 henkilöä. Harjoitusta oli seuraamassa myös ryhmä kansainvälisiä tarkkailijoita mm. Saksasta, Liettuasta, Ruotsista sekä Virosta, jotka ovat hankkeen partnereita.