Naantalin satama > Toimintapolitiikka

Toimintapolitiikka

Naantalin Satama Oy:n tarkoituksena on ylläpitää ja jatkuvasti kehittää sataman infrastruktuuria, liiketoimintaprosesseja sekä alueellisen satamasidonnaisen teollisuuden ja kaupan liikenteen toimintaedellytyksiä taloudellisesti kannattavasti.

Satamayhtiö tuottaa alusliikennepalveluita, vuokraa varastotilaa ja kenttäalueita sekä hyödyntää kaupallisesti eri reittivaihtoehtoja ja logistista sijaintiaan.

Toimintaa ohjaa ja tukee satamayhtiön toimintajärjestelmä, joka koostuu laadunhallinta-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmistä.

Johto ja muu organisaatio ovat sitoutuneet toimintapolitiikan noudattamiseen.

Laatu

Satama mahdollistaa alueellaan monipuolisen teollisuuden ja sitä tukevan palveluliiketoiminnan.

Huomioimme liiketoimintaympäristön muutokset ja kehitämme toimintaa asiakkaan tarpeita kuunnellen.

Käytämme ja hyödynnämme parasta, taloudellisesti perusteltavissa olevaa ja tarkoituksenmukaista tekniikkaa.

Organisaatiotamme kehitetään osaamisen ja rakenteen osalta jatkuvasti vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia.

Teemme liiketoiminnan kehitystyötä huomioiden jatkuvan parantamisen ja kestävän kehityksen periaatteet, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat sekä voimassa olevat lait, asetukset ja määräykset. Edellytämme samaa myös sidosryhmiltämme.

Toimintajärjestelmän vaikuttavuuden lisääminen ja tulosten arvioiminen ovat keskeinen osa kehitystyötämme, jolla pyrimme varmistamaan liiketoimintaprosessiemme tehokkuuden ja satamapalveluiden laadun jatkuvan parantamisen.

Ympäristö

Merenkululla ja satamatoiminnalla on ympäristövaikutuksia, mutta kehitämme toimintaamme jatkuvasti ympäristön paremmin huomioon ottavaksi.

Sataman toimintaa ohjaa ympäristölupa, jolla säädellään melu- ja päästötasoja sekä jätehuoltoa. Naantalin Satama tuntee vastuunsa ympäristön suojelussa ja säilyttämisessä.

Ympäristönäkökohdat huomioidaan ja ympäristövaikutuksia seurataan sataman toimintoja kehitettäessä ja hankkeita toteutettaessa. Samaa edellytetään myös yhteistyökumppaneilta ja alihankkijoilta.

Yhtiön strategiassa on määritelty ympäristöasioille tavoitteet ja mittarit. Tavoitteena on jatkuvasti vähentää satamatoiminnan luonteesta aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Naantalin Satama seuraa toimialueellaan ympäristön tilaa, raportoi havainnoista ja muutoksista säännöllisesti sekä tiedottaa avoimesti hyvissä ajoin suunnitelmistaan, joilla saattaisi olla vaikutusta ympäristöön.

Sataman henkilöstö ja sidosryhmät ovat tietoisia toimintansa ympäristövaikutuksista ja huomioivat ympäristönäkökohdat omassa työssään. Myönteisen kehityksen varmistamiseksi satama ylläpitää hyviä suhteita viranomaisiin, asiakkaisiin, lähialueen toimijoihin ja asukkaisiin.

Ympäristöasioiden kehittämisessä kuullaan eri sidosryhmien näkemyksiä ja tehdään yhteistyötä sekä kansallisten että kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Turvallisuus (Security & Safety)

Satamatoiminnassa turvallisuuden varmistaminen koostuu onnettomuuksilta, vahingoilta ja rikolliselta toiminnalta suojaavista turvamenettelyistä (Security) sekä henkilö- ja työturvallisuudesta huolehtimisesta (Safety).

Nämä molemmat ovat keskeisiä Naantalin Sataman toimintaa ohjaavia tekijöitä. Turvamenettelymme täyttävät kansainvälisen ISPS-koodin ohjeistuksen sekä kansalliset säädökset alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimesta.

Kehitämme turvatoimintaamme jatkuvasti osallistumalla alan työryhmiin ja harjoituksiin sekä ottamalla käyttöön ympäristöömme parhaiten sopivaa turva- ja valvontatekniikkaa.

Huolehdimme henkilöstömme työturvallisuudesta, jota vaadimme myös yhteistyökumppaneiltamme. Työturvallisuutta ja työhyvinvointia pyrimme edistämään avoimella keskustelulla ja yhteistyöllä koko sataman ja satamatoimintaan liittyvien sidosryhmien kanssa.

Pyrimme avoimeen positiiviseen kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen henkilöstö, asiakkaat, omistajat, kuntalaiset, viranomaiset ja muut sidosryhmät huomioiden.