Naantalin Sataman asiakas­rekisteriseloste

Naantalin Sataman asiakas­rekisteriseloste

Kaikki rekisteriselosteet

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Naantalin Satama Oy
Satamatie 13
21100 Naantali

y-tunnus 2644726-5
www.portofnaantali.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taloussihteeri Helena Markkola
p.  044 733 0091

Rekisterin nimi

Naantalin Satama Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin sisältämien henkilötietojen tarkoituksena on rekisterinpitäjän palveluiden tarjoaminen sekä niiden ylläpitäminen ja kehittäminen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän asiakassuhteiden sekä palveluiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, maksujen valvontaan ja perintään, palvelusisällön todentamiseen, tilastointiin sekä asiakasviestintään. Tietoja voidaan käyttää muihin vastaaviin asiakassuhteen hoitamiseen liittyviin tarkoituksiin ja tehtäviin sekä yrityksen markkinoinnin ja mielipidetutkimusten tekemiseen.

Tietojen käytön osalta noudatetaan lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia salassapitosäännöksiä.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa Naantalin Satama Oy:n yhteistyökumppaneille, joiden kanssa on sovittu Naantalin Satama Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen liittyvien palveluiden hoitamisesta. Yhteistyökumppaneilta edellytetään lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia tietosuoja- ja salassapitosäännöksien noudattamista.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • perustiedot kuten esimerkiksi nimet, kuluttaja-asiakkaan henkilötunnus, äidinkieli, asiointikieli, ikä, sukupuoli, ammatti tai nimike, toimitus- ja laskutusosoitteet,
  • yritysasiakkaiden yhteyshenkilöitä koskevat perustiedot kuten tiedot työnantajasta, tehtävästä ja asemasta
  • sopimuksia, tilauksia, toimitusta, laskutusta, maksamista ja perintää koskevat tiedot, asiakkaan tunnistamiseen tarpeelliset tiedot ja käyttäjätunnisteet sekä muut vastaavat asiointitiedot  tiedot yhteydenpidosta asiakkaan kanssa, esim. asiakasviestintä, palautteet, puhelutallenteet ja markkinointitoimet
  • rekisterinpitäjän uutiskirjeiden, verkkopalvelujen sekä mobiilisovellusten ja mainonnan käyttötiedot, esim. selaushistoria sekä asiakkaan päätelaitteen IP-osoite ja muut tekniset tiedot
  • asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointikiellot, sähköistä suoramarkkinointia koskevat suostumukset, muut kiellot, rajoitukset ja suostumukset
  • analysointiin ja profilointiin tarvittavat muut tiedot ja niiden tulokset – mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjä koskevat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, viranomaisille ja muille tahoille, kun se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi, esimerkiksi asiakkaan rekisterinpitäjältä tilaamien kolmannen osapuolen palvelujen täyttämiseksi tai kun asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän mahdollisesti ylläpitämiin kampanja- ja markkinointirekistereihin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiallinen yhteys on katkennut.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Järjestelmän sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjä edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa, peritään niiden antamisesta kohtuullinen korvaus. Tarkastuspyyntöön vastattaessa huomioidaan sähköntoimitusten selvitystä ja mittausta koskevat valtioneuvoston asetuksen säännökset sähkönkulutustietojen luovuttamismuodosta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palvelujen yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia Naantalin Sataman Oy:tä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteys rekisteriselosteessa ilmoitettuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli antamissaan tiedoissa tapahtuu muutoksia.